Dược sĩ Anh Thư

Quản lý

Học hàm, học vị

Dược sĩ Đại học

Chức vụ hiện tại

Dược sĩ chuyên môn tại Công ty TNHH Dược Hunmed

Chuyên khoa

Dược

Học vấn

2013 - 2016: Trường THPT Thanh Oai B

2016 - 2021: Dược sĩ Đại học - Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội

Liên hệ