Dược sĩ Đỗ Ánh

Quản lý

Học hàm, học vị

Dược sĩ Đại Học

Chức vụ hiện tại

Assistant Brand Manager

Chuyên khoa

Dược

Học vấn

2016-2021: Trường Đại học Dược Hà Nội