Dược sĩ Nguyễn Quốc Hưng

Quản lý

Học hàm, học vị

Dược sĩ Đại học

Chức vụ hiện tại

CEO Công ty TNHH Dược Hunmed

Chuyên khoa

Dược

Học vấn

Tốt nghiệp Trường Đại học Dược Hà Nội